Lieve_Workshop_Background
top_default

algemene voorwaarden

header_butterflies
dots
Lieve_Workshops_vlinders

algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Lieve workshops:

Diensten: de prestaties waartoe Lieve workshops zich verbonden heeft, zoals goederen en/of adviezen, die zijn dan wel worden geleverd of ter beschikking gesteld
door Lieve workshops aan Cliënt, dan wel beoogd zijn om te worden geleverd of ter beschikking gesteld door Lieve workshops aan Cliënt, onder meer krachtens
overeenkomst van koop en of opdracht, alsmede de werkzaamheden die Lieve workshops voor Cliënt verricht en of zal verrichten, dan wel beoogd wordt te verrichten;

Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die mondeling, schriftelijk, via de website van Lieve workshops of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te
willen maken van de door Lieve workshops aangeboden diensten, al dan niet in de vorm van een duurovereenkomst;

Website: de homepage(s) en/of bestand(en) met informatie in stand gehouden door dan wel voor Lieve workshops op het internet, thans bekend onder de URL's

www.lieveworkshops.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op de na aanbieding totstandgekomen overeenkomsten en/of
rechtshandelingen van Lieve workshops ter zake diensten aan of voor Cliënt.

2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de
overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.

3. Als de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij
uitdrukkelijk alsdan uitgesloten, en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen. Als deze voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud
over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden in plaats van de voorwaarden waarvan op dit moment sprake is van toepassing.

4.Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht
blijven en zullen Lieve workshops en Cliënt in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze
bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.

6.Cliënt geeft Lieve workshops bij voorbaat toestemming de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde maatschappij.

7.De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van Lieve workshops worden mede gemaakt voor derden, die door of
voor Lieve workshops in de relatie met Cliënt worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden
doen tegenover Cliënt. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid die gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale
aansprakelijkheid van Lieve workshops en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.

Artikel 3. Overeenkomst

1.Een website van Lieve workshops geldt als een openbaar aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Een ieder die een website van Lieve workshops bezoekt
en informatie die via die website beschikbaar is of kan worden tot zich neemt, gaat hierdoor een overeenkomst aan met Lieve workshops en gaat akkoord met deze
algemene voorwaarden. Dit geldt alleen niet, als een website van Lieve workshops onverwijld na het benaderen daarvan wordt verlaten zonder de aldaar beschikbaar
gestelde informatie tot zich te nemen.

2.Lieve workshops heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer (wezenlijke) punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder
gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Lieve workshops aan de overeenkomst in
redelijkheid niet kan worden gevergd. Als de oorzaak van de wijziging aan Cliënt kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van
Cliënt. Als de oorzaak van de wijziging aan Lieve workshops kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Lieve workshops. Of
zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 10 ("Aansprakelijkheid"). Als het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,
zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

3.Als partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloedt.
Lieve workshops zal Cliënt zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4.Als de wijziging of aanvulling als bedoeld in lid 3 of 4 van dit artikel op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft zal Lieve workshops Cliënt
hierover tevoren inlichten.

5.In afwijking van lid 5 van dit artikel zal Lieve workshops geen meerkosten in rekening kunnen brengen als de wijziging of aanvulling het gevolg is van
omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 4. Uitvoering van de dienstverlening

1.Lieve workshops zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Dienstverlening door Lieve workshops richt zich uitdrukkelijk alleen tot Cliënt van
Lieve workshops en niet tot bij Cliënt betrokken derden. Lieve workshops staat evenwel niet in voor het bereiken van door Cliënt beoogd resultaat. Als het gaat om
informatie, waaronder uitdrukkelijk begrepen de website(s), staat Lieve workshops niet in voor de inhoudelijke juistheid.

2.Cliënt is gehouden alle door Lieve workshops verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is Cliënt gehouden alle overige feiten en omstandigheden
die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Lieve workshops Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van
alle aan Lieve workshops verstrekte gegevens en informatie.

3.De enkele overschrijding van een overeengekomen tijd brengt Lieve workshops niet in verzuim. Evenmin heeft Cliënt alsdan recht op vergoeding van door hem
geleden schade. Lieve workshops is niet gebonden aan tijden die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst
hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: vertraagde dan wel niet-aanlevering door leveranciers van
Lieve workshops, extreme weersomstandigheden, uitval van (tele)communicatiemiddel(en), en stakingen van personeel van Lieve workshops of haar (niet-
)ondergeschikte hulppersonen.

4.Als Cliënt constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Lieve workshops in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten dient hij dit onverwijld, maar
uiterlijk binnen 10 dagen aan Lieve workshops schriftelijk gemotiveerd kenbaar maken. Lieve workshops zal in voorkomende gevallen door Cliënt een redelijke
termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. De kosten hiervan zijn voor rekening van Cliënt tenzij sprake is van aansprakelijkheid van
Lieve workshops zoals bedoeld hieronder in artikel 10 ("Aansprakelijkheid").

5. Lieve workshops is niet gehouden diensten te verlenen die niet vastgelegd zijn in de overeenkomst/offerte en zal derhalve elke buiten deze overeenkomst/offerte vallende activiteit afzonderlijk factureren onder wederzijdse aanvaardbare voorwaarde. Lieve workshops beschouwd elke dienst of activiteit die niet vastgelegd is in de overeenkomst/offerte als een buiten deze overeenkomst vallende diens of activiteit en zal een casu uurtarief bereken aan Client.

6. Lieve workshops heeft ten alle tijden vrije toegang tot alle onderdelen en alle locaties van het Evenement/feest.

Artikel 5. Geheimhouding

1.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij binnen hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

1.Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden behoudt Lieve workshops zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de
Auteurswet.

2.Alle door Lieve workshops verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, ideeën, tekeningen, software et cetera, zijn uitsluitend bestemd om te worden
gebruikt door Cliënt en mogen door hem niet zonder voorafgaande toestemming van Lieve workshops worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van
derden gebracht.

3.Lieve workshops behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij
geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7. Overmacht

1.Lieve workshops is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting als zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, door
een omstandigheid die niet is te wijten aan verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van
toeleveranciers van Lieve workshops en of derden die Lieve workshops voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt.

2.Ingeval van overmacht aan de zijde van Lieve workshops worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer deze situatie van overmacht van Lieve workshops
langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de
overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 8. Prijs

1.Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijs voor het
verrichten van werkzaamheden ziet alleen op het honorarium voor de werkzaamheden en materiaalkosten; de kosten, die Lieve workshops daarnaast maakt voor het
uitvoeren van de overeenkomst, worden apart in rekening gebracht.

2.Lieve workshops is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven door een schriftelijke kennisgeving aan Cliënt aan te passen voor diensten
en/of materialen die, volgens de desbetreffende planning dan wel volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd of ter beschikking worden gesteld.

3.Als Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door Lieve workshops kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven als bedoeld in lid 2 van dit artikel, dan
is Cliënt gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in dat lid bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van
Lieve workshops genoemde datum waarop prijs- en/of tariefsaanpassing in werking

Artikel 9. Betaling

1.Tenzij specifieke condities zijn overeengekomen zal Cliënt binnen 14 dagen voor overeengekomen dienst het factuurbedrag overmaken.

1a. De client is aansprakelijk voor het financieren van het feest/evenement.

2.In afwijking van hetgeen gesteld is in lid 1 van dit artikel, is Lieve workshops gerechtigd, na verkregen (telefonische) toestemming van Cliënt, aan Cliënt
gefactureerde bedragen middels een automatische incasso ten laste van de bankrekening van Cliënt te laten uitvoeren. Cliënt is gerechtigd binnen een termijn van één
maand na afschrijving door automatische incasso van bedoelde bedragen deze overschrijving ongedaan te maken. Voorafgaand aan deze ongedaanmaking zal Cliënt in
overleg treden met Lieve workshops

3.In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Cliënt zullen de vorderingen van Lieve workshops en de verplichtingen van Cliënt jegens
Lieve workshops onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Als Lieve workshops de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan zal Cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig
is, over het openstaande bedrag rente verschuldigd zijn naar een percentage van 1,5% per maand of deel van een maand die aan het begin van de volgende maand bij
de vordering wordt geteld om rente op te brengen. Als Cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in
welk geval Cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten,
waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van
rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimum van € 75,- te vermeerderen met BTW.

5.Door Cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die
het langst openstaan, zelfs al vermeldt Cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Werkzaamheden beginnen pas na ontvangst van het gesigneerde offerte en aanbetaling, indien Client in gebreke blijft dient de offerte als ontbonden te worden beschouwd. Gedane betalingen zijn niet meer opeisbaar.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1.Lieve workshops is niet aansprakelijk voor schade die Cliënt lijdt door tekortkomingen van Lieve workshops  en/of diens (niet-)ondergeschikte hulppersonen bij
uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Lieve workshops.

1a. Lieve workshops verlangt van client dat deze de volledige aansprakelijkheid aanvaard voor het verzekeren van het evenement en alle daarmee samenhangende activiteiten en diensten.

2.Lieve workshops is evenwel niet aansprakelijk voor:

a)bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door Cliënt aan Lieve workshops
of anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van Cliënt;

b)bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door Lieve workshops ingeschakelde (niet-)ondergeschikte hulppersonen en of
andere derden.

3. Client vrijwaart Lieve workshops van alle claims voortvloeiende uit de in verband met het   feest/evenement/activiteiten afgesloten contracten en vrijwaart Lieve workshops voor alle door derde geleden schade ten gevolge van activiteiten en diensten in verband met het evenement/feest. Client vrijwaart Lieve workshops eveneens voor alle kosten van gerechtelijke procedures en voor alle in verband hiermede te maken kosten voor juridische bijstand.

Deze vrijwaring zal niet gelden indien de onderhavige claim gebaseerd is op fraude, diefstal, grove nalatigheid of opzet of grove schuld aan de zijde van Lieve workshops.

4.Aansprakelijkheid van Lieve workshops voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

5.Cliënt is gehouden Lieve workshops schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de
overeenkomst tussen Lieve workshops en de Cliënt, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Lieve workshops.

6.Als Lieve workshops ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een haar (niet-)ondergeschikte hulppersoon aan een overeenkomst een
verweermiddel kan ontlenen, dan kan ook de (niet-)ondergeschikte hulppersoon als hij of zij op grond van deze gedraging door Cliënt wordt aangesproken, dit
verweermiddel inroepen, als ware hijzelf/zijzelf bij de overeenkomst partij.

7.Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen één maand nadat Cliënt de schade heeft ontdekt of
redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Lieve workshops schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

8.De Cliënt vrijwaart Lieve workshops voor alle rechtsvorderingen van derden, alsmede schaden, boeten, kosten en renten, die verband houden met zaken, rechten,
informatie, die de Cliënt aan Lieve workshops verschaft en of beschikbaar heeft gehouden.

Artikel 11. Annulering

1.Als een overeenkomst wordt geannuleerd zijn annuleringskosten verschuldigd:

a)bij annulering tot de 14e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: 25% van de
overeengekomen som;

b)Als het aantal deelnemers minder is dan het opgegeven aantal vindt geen restitutie plaats, tenzij dit
tot de 14e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten bekend wordt gemaakt.

c)bij annulering tot de 3e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: 75% van de
overeengekomen som;

d)bij annulering op of na de 3e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: de volle
overeengekomen som.

2.Als het aantal deelnemers minder is dan het opgegeven aantal vindt geen restitutie plaats, tenzij dit
tot de 14e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten bekend wordt gemaakt. De
verschuldigde annuleringskosten bedragen 25% van het verschil tussen de oorspronkelijk
overeengekomen som en de nieuw overeengekomen som.

3.Annuleringen worden alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren.
Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 12. Ontbinding

1.Cliënt heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst als Lieve workshops, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke
ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen
ingevolge de overeenkomst en krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn. Als Cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds
materialen ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze materialen en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van
ongedaanmaking zijn, tenzij Lieve workshops ten aanzien van die prestaties in verzuim is.

2.Als Lieve workshops aansprakelijk is jegens Cliënt en/of tot nakoming gehouden, is Lieve workshops, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot
nakoming, als dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden. Als Lieve workshops tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar
gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden. Lieve workshops zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

3.Lieve workshops kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk beëindigen als Cliënt – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, als Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins
insolvent raakt of als de onderneming van Cliënt wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
Lieve workshops zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

4.Bedragen die Lieve workshops heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd,
blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 13. Eigendomsrecht

Alle materialen ( waaronder gereedschappen, gebruiksvoorwerpen, versiering ect) die verschaft zijn door Lieve workshops tbv het evenement/feest, blijven eigendom van lieve workshops en haar eventuele leveranciers. Client is aansprakelijk voor herstel van opgelopen schade of volledige vervanging wegens niet te herstellen schade of vermissing tengevolge van handelen of nalaten van derde of ten gevolge van door Client te werk gestelde personeel of door Client te werk gestelde personen ( waaronder eveneens begrependoor Client ingehuurde dienstverleners en door Client om wat voor reden dan ook geïnviteerde personen en/of partners), tenzij anders overeengekomen in een door beide partijen ondertekende aanvullende overeenkomst of anders overeengekomen in de onderhavige overeenkomst.

Artikel 14. Geschillen

1.De overeenkomsten tussen Lieve workshops en Cliënt worden beheerst door Nederlands recht.

2.De geschillen die tussen Lieve workshops en Cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een door Lieve workshops met Cliënt gesloten overeenkomst dan wel
naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de uit hoofde des geschils bevoegde rechter.